Všeobecné obchodné podmienky

I.Všeobecné podmienky

1. Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na uzatváranie zmlúv o dielo medzi objednávateľmi a zhotoviteľom; zhotoviteľom diela je spoločnosť Kreveros, s.r.o. se sídlem Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10, IČ: 06750931.

2. Pri uzatváraní zmluvy o dielo sa vychádza zo skutočnosti, že objednávateľ (ďalej ako "zákazník") je vopred oboznámený s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, čo potvrdzuje v okamihu uzatvorenia zmluvy.

3. Neakceptovaním platných všeobecných obchodných podmienok zhotoviteľa, či ich akceptovaním s výhradou, nedochádza k uzatvoreniu zmluvy.

4. Ak nie je dohodnuté inak, zhotoviteľ vyhotoví dielo v kvalite obvyklej v Českej republike a v súlade s ponukou zhotoviteľa platnou v deň uzatvorenia zmluvy.

5. Táto služba je určená iba koncovým zákazníkom - fyzickým osobám, nie firmám a právnickým osobám.

II.Predmet podnikateľskej činnosti

1. Predmetom podnikateľskej činnosti zhotoviteľa diela je poskytovanie poradenstva pri vyhľadávaní informácií a spracovávaní informácií, ktoré slúžia ako podklady na vyhotovenie odborných stredoškolských, VOŠ, vysokoškolských a postgraduálnych prác. Zhotoviteľ ďalej poskytuje poradenské služby v odbore jazykových korektúr, odborných korektúr, formátovania textov, vyhľadávania odborných informácií, rešerší, pri tvorbe dotazníkov.

2. Zhotoviteľ pripravuje podklady výlučne a len pre objednávateľa, čiže zákazníka, ktorý podklady objednal a iba pre jeho osobné potreby. V prípade požiadavky na úpravy neprijímame žiadne pripomienky tretích strán, hlavne školiteľov, mentorov atď. Podklady sú spracované formou klasického odborného textu, s riadne uvedenými a citovanými zdrojmi, z ktorých bolo čerpané, vygenerovaným obsahom a zoznamom literatúry. Text je bežne naformátovaný a zarovnaný do bloku. V žiadnom prípade NEspracovávame kompletné školské práce vhodnej na priame odovzdanie v škole a v žiadnom prípade negarantujeme akékoľvek hodnotenie v škole. Spracovávame výlučne podklady ku školským prácam, nie práce samotnej.

III.Uzatvorenie zmluvy

1. K uzatvoreniu zmluvy o dielo môže dôjsť na základe nezáväznej objednávky zákazníkom u zhotoviteľa prostredníctvom objednávkového formulára umiestneného na zhotoviteľovej webovej adrese http://www.seminarkybezprace.sk/objednavka/. Objednávku je možné vybaviť aj telefonicky či inou formou a jej následným vložením do zhotoviteľovho objednávkového systému. V objednávke je nutné špecifikovať v základných črtách požiadavky k dielu.

2. V závislosti od povahy, rozsahu a náročnosti objednávky je zhotoviteľom zákazníkovi na e-mail zaslaný návrh ceny s prípadne upraveným termínom spracovania diela. V e-maile je obsiahnutý potvrdzovací odkaz; kliknutím na tento odkaz zákazníkom je záväzne uzatvorená zmluva o dielo.

IV.Cena diela a platobné podmienky

1. Cena diela je vždy zmluvná a je výsledkom dohody medzi oboma zmluvnými stranami.

2. Dielo v hodnote do 19,99 EUR je splatné vopred.

3. Dielo v hodnote od 20 EUR do 124,99 EUR je splatné po tom, čo bude zákazníkovi na e-mail zhotoviteľom odoslaná ukážka diela. Zaplatením diela zákazník zároveň potvrdzuje, že je oboznámený s kvalitou a štruktúrou diela a že s týmito vlastnosťami diela súhlasí.

4. Dielo v hodnote nad 125 EUR je splatné prostredníctvom zálohy a doplatku. Záloha vo výške 40 % z ceny diela je splatná potom, čo bude zákazníkovi zaslaná ukážka diela. Po zaplatení zálohy je zákazníkovi odoslaná na e-mail polovica diela s pokynom na zaplatenie doplatku ceny diela. Po uhradení doplatku je zákazníkovi zaslané v dohodnutom termíne kompletné dielo.

5.Ukážka sa zákazníkovi zasiela v rozsahu primeranom objednanému rozsahu a špecifickosti diela. Ak zákazník nie je spokojný s kvalitou či štruktúrou ukážky, je možné mu zaslať náhradnú ukážku.

6. Platbu ceny diela, jej záloh a doplatkov realizuje zákazník na účet č. 2101363053/8330, IBAN: SK88 8330 0000 0021 0136 3053, BIC: FIOZSKBAXXX; vedený vo FIO banke, a.s.

V.Obchodné tajomstvo a ochrana osobných údajov

1. Všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej či technickej povahy súvisiace s podnikom zhotoviteľa sú považované za obchodné tajomstvo a zákazník je o nich povinný zachovávať mlčanlivosť.

2. Všetky osobné údaje spracovávané zhotoviteľom o zákazníkovi sú pod ochranou zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení. Zákazník so spracovaním poskytnutých osobných údajov súhlasí. Zhotoviteľ je registrovaný Úradom na ochranu osobných údajov v registri správcov osobných údajov pod číslom 00077325.

VI.Práva a povinnosti zákazníka

1. Zákazník je povinný svoju e-mailovú schránku udržiavať prevádzkyschopnú. Ak zákazník zmení e-mailovú adresu, je povinný túto skutočnosť zavčasu ohlásiť zhotoviteľovi.

2. Zákazník je povinný riadne a včas zaplatiť cenu diela a jej prípadné zálohy a doplatky podľa platobných pokynov zhotoviteľa.

3. Zákazník je povinný zhotoviteľovi včas dodať všetky podklady k dielu, ktoré si želá pri jeho zhotovení použiť.

4. Zákazník má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy písomne, prostredníctvom e-mailu či telefonicky. Ak sa zatiaľ nezačala realizácia diela, vráti zhotoviteľ zákazníkovi všetky ním uskutočnené platby. Ak už realizácia diela prebieha, zhotoviteľ zašle zákazníkovi rozpracovanú prácu a zároveň mu vráti i pomernú časť z uhradenej ceny diela.

5. Okrem časti "Kontaktné údaje" je zákazník povinný nezverejňovať v objednávkovom formulári a priložených súboroch svoje osobné údaje. V prípade porušenia týchto podmienok prevádzkovateľ nemôže garantovať anonymitu zákazníka.

6. Objednávateľ je povinný dodržiavať právny poriadok České republiky, najmä zákon č.121/2000 Zb., Zákon o autorskom práve, o právach súvisiacich s autorským právom. Objednávateľ nadobúda prevzatím zaplateného diela len majetkových, nie autorských práv.

VII.Práva a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zákazníkovi zhotoviť a dodať objednanú a v zmluve špecifikovanú zákazku v množstve, kvalite a lehote dohodnutej v zmluve o dielo; pri spracovaní diela postupuje po jeho obsahovej i formálnej stránke s riadnou a odbornou presnosťou.

2. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť originálne dielo, vyhnúť sa akémukoľvek  plagiátorstvu a riadne citovať všetky zdroje.

3. Zhotoviteľ je povinný dodržať dohodnutý termín zhotovenia diela. Termín je možné dohodou predĺžiť, prípadne skrátiť. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na peňažnej či inej kompenzácii zmien termínu.

4. Prípadné požiadavky zákazníka na zmenu zmluvy o dielo, ak ich zhotoviteľ akceptuje, primeraným spôsobom predlžujú dohodnutú dodaciu lehotu. K primeranému predĺženiu termínu môže zhotoviteľ pristúpiť aj vtedy, keď zákazník neplatí svoje platby včas.

5. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa zhotovenie diela ukáže byť na základe zákazníkových požiadaviek nerealizovateľné.

6. Ak nastanú okolnosti majúce charakter vyššej moci, ktoré bránia zhotoviteľovi v plnení zmluvných záväzkov, má zhotoviteľ právo primerane predĺžiť termín dodávky alebo od zmluvy odstúpiť. Ani v jedinom prípade nenesie zhotoviteľ zodpovednosť za vzniknuté škody. Vyššou mocou sa rozumejú okolnosti mimoriadnej povahy, ktoré zhotoviteľovi bránia, dočasne alebo dlhodobo, v plnení zmluvných povinností, a ktoré nastali po uzavretí zmluvy a zhotoviteľ ich nemôže odvrátiť.

7. Keď už zákazník uskutočnil platby za dielo a následne u zhotoviteľa nastane zásah vyššej moci  znemožňujúci mu zhotovenie diela, vráti zhotoviteľ zákazníkovi všetky ním uskutočnené platby. Pokiaľ sa už realizácia diela začala, zhotoviteľ zašle zákazníkovi rozpracovanú prácu a zároveň mu vráti i pomernú časť z uhradenej ceny diela.

8. Zhotoviteľ má právo odmietnuť prijatie nezáväznej objednávky do piatich dní od jej doručenia.

VIII.Odovzdanie a prevzatie diela

Po uhradení ceny diela je zhotovené dielo odovzdané zhotoviteľom zákazníkovi prostredníctvom e-mailu, ktorého súčasťou je odkaz na stiahnutie zhotoveného diela. Dielo je k dispozícii na stiahnutie v takom formáte, aký zákazník špecifikoval v objednávke. Stiahnutím diela prostredníctvom odkazu je dielo prevzaté.

IX.Reklamačný poriadok

1. Zákazník je oprávnený uplatniť reklamáciu diela vtedy, ak zistí, že dielo nemá potrebnú odbornú úroveň či nezodpovedá ním v objednávke špecifikovaným požiadavkám. Pri reklamácii je zákazník povinný svoje tvrdenie doložiť; ak tak neučiní, zhotoviteľ odovzdá dielo na preskúmanie ním určenému odborníkovi.

2. Reklamácia sa nevzťahuje na drobné úpravy, ktoré neboli súčasťou pôvodnej objednávky a neboli zadané v objednávke hneď na začiatku. V prípade pripomienok alebo rozšírenie textu nad rámec pôvodnej objednávky, je nutná priobjednávka.

3. Na vybavenie reklamácie má zhotoviteľ lehotu 1 týždeň. Ak zistí, že reklamačné tvrdenia sú opodstatnené, je povinný podľa zákazníkovej voľby dielo prepracovať či vrátiť peniaze. Pri vrátení peňazí je zákazníkovi vrátená len taká suma, ktorá je primeraná povahe a rozsahu nedostatkov diela.

X.Ostatné dojednania

Prevádzkovateľ portálu www.seminarkybezprace.sk tak v zmysle týchto obchodných podmienok a platnej českej legislatívy zákazníkov v žiadnom prípade nenabáda k tomu, aby dodané materiály vydávali za svoje diela a v žiadnom prípade za ne nesupluje ich študijné povinnosti.

Obchodné podmienky sú platné od 01.02.2018


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu