Dizertačné práce

Dizertačná práca je z pohľadu slovenského i celosvetového vzdelávacieho systému najdôležitejším a najvyšším možným písomným dokumentom v štúdijnej dráhe študenta. Úspešnou obhajobou dizertačnej práce je splnená jedna z povinných podmienok pre ukončenie postgraduálneho štúdia. Nároky na dizertačnú prácu sú však veľmi vysoké, pričom sa očakáva napríklad napísanie práce v niektorom zo svetových jazykov, zvyčajne v angličtine. Práca by mala priniesť aj dôležité zistenia či poznanie pre odbor, pre ktorý je spracovávaná. Študent prostredníctvom dizertačnej práce presviedča skúšobnú komisiu, že je schopný samostatnej, fundovanej a nezávislej vedeckej práce, ktorú vie náležite a precízne prezentovať.

Autorom dizertačnej práce môže byť len študent zapísaný do prezenčného či kombinovaného doktorandského štúdia a svojou prácou preukazuje bezproblémovú a precíznu orientáciu v slovenskej i zahraničnej odbornej literatúre, týkajúce sa riešeného problému. Túto literatúru vie správne porovnávať z rôznych hľadísk, kriticky na ňu nazerať a celkovo ju vhodne používať v texte. Od autora sa tiež očakáva dôkladná znalosť existujúcej riešenej problematiky, ktorú ďalej vedecky študuje a prebádava. Veľmi cenený je vlastný prínos autora práce, ktorý ďalej rozvíja danú vedeckú disciplínu.

Formálna stránka dizertačnej práce je podobná ako u diplomovej práce s tým, že jej rozsah sa môže pohybovať v rozmedzí do 100 - 200 normostrán textu. Štruktúra práce býva podobná ako u diplomovky, ale dizertačná práca nemusí úplne striktne rozlišovať základné delenie textu na teoretickú časť a praktickú časť. V práci je nevyhnutné správne citovať zdroje a pramene, z ktorých bolo pri tvorbe textu čerpané. Vhodné je tiež odkazovať na iné diela renomovaných autorov. Keďže je rozsah práce veľmi široký, predkladá študent pri obhajobe tzv. autoreferát, kde sumarizuje dosiahnuté výsledky a v súhrnnej forme prezentuje celý text.

Obhajoba dizertačnej práce trvá oveľa dlhšie, než u diplomových alebo bakalárskych prác. Je podrobená náročnejšiemu rozboru a hodnoteniu. Aby bola zaistená maximálna miera objektivity, musí byť jeden z oponentov práce z inej vysokej školy.

Pobočky zahraničných škôl na Slovensku aj inde v zahraničí požadujú od študentov obdobnú prácu a to tzv. MBA prácu (MBA dizertáciu). Tá však svojou povahou nie je tak vedecky fundovaná ako doktorská, dizertačná práca. To však nijako neznižuje kvalitu MBA práce, je však výrazne firemne a prakticky orientovaná.

Tu si môžete objednať podklady pre: dizertačnej práce.


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu