Blog:

Zoznam použitej literatúry

Už keď si myslíme, že je práca konečne hotová a stačí ju len upraviť, veľmi nás prekvapí, koľko času strávime nad rôznymi úpravami častí práce. Čerešničkou na torte je úprava zdrojov použitých v záverečnej práci. Taktiež sa musíme podriaďovať formálnym pravidlám z platnej normy a uvádzanie jednotlivých zdrojov ju musí rešpektovať. Samozrejme sa vždy vyžadujú aktuálne odborné zdroje, nie údaje z wikipédie a rôznych pochybných stránok. Predpísaný je aj odporúčaný počet knižných zdrojov (učebníc, monografií, vedeckých článkov a vedeckých statí zo zborníkov), printových článkov, článkov v elektronickej forme, na CD a zdrojov z internetu. Počet týchto zdrojov je v bakalárskej, diplomovej či rigoróznej práci vopred určený ale pozitívne pôsobí na čitateľa, ak sa stanovený počet prekročí. Čo sa týka uvádzania legislatívnych zdrojov, záleží na tom, odkiaľ zo zákona čítame, buď z internetu alebo z knihy, no existuje viac vzorov a preto je dôležité, aby sa študent držal školskej príručky, ktorá tento zdroj určite svojsky uvádza.

Knižné zdroje: uvádza sa veľké priezvisko a prvé písmeno mena (ak je viac ako traja autori uvádza sa prvý a kol., ak sú 2 alebo 3, dáva sa medzi mená pomlčka), nasleduje bodka, rok publikácie, bodka, názov knihy alebo článku v knihe, bodka, počet vydaní (1. vydanie sa neuvádza), bodka, mesto vydavateľstva, dvojbodka, názov vydavateľstva, čiarka, rok vydania, bodka, počet strán publikácie a ISBN.

CIBÁKOVÁ, V. 2006. Ako napísať bakalársku prácu: Metodická príručka. Bratislava: Merkury, 2006. 47 s. ISBN 80-89143-35-0

CIBÁKOVÁ, V. - BARTÁKOVÁ, G. - RÓZSA, Z. 2005. Úvod do teórie marketingu. 1. vyd. Bratislava: Merkury, 2005. 164 s. ISBN 80-89143-23-7

MEŠKO, D. a kol. 2005. Akademická príručka. 2. vyd. Bratislava: Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6

Internetové zdroje: za názov článku alebo knihy sa uvádza [online].rok vydania alebo aktualizácie. [dátum citovania napr.: cit. 10.5.2010 alebo [cit. 2011-02-05]]. Dostupné z alebo dostupné na internete, dvojbodka, link skopírovaný zo stránky, z ktorej zdroj pochádza.

KIMLIČKA, Š. 2006. Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác. [online]. 2006. [cit. 10.8.2010]. Dostupné na internete:

Legislatívne zdroje a normy:

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. 2009. Metodické usmernenie 14/2009-R. [online]. Bratislava: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 2009. [cit. 5.2.2011]. Dostupné na internete:

STN ISO 690-2:2001 : Bibliografické citácie - Časť 2: Elektronické dokumenty, alebo ich časti.

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. [online]. Bratislava: 2002. [cit. 2011-02-05]. Dostupné na internete: http://web.tuke.sk/lf/ legislativa/131 _2002.pdf

Ak niektoré údaje nie sú dostupné, alebo je téma tak špeciálna, že sa používajú zastarané zdroje či interné materiály, tak to treba čo najvýstižnejšie uviesť aby sa zachovala dôveryhodnosť dokumentu.

Ak ide o preklad alebo dielo jedného autora zo zborníka, alebo článok z nejakého odborného mesačníka, treba za názov článku uviesť (in) názov časopisu alebo zborníka, poradové číslo časopisu (podľa toho ako je vydávaný, mesačne, kvartálne, polročne), rok publikácie, vydavateľ, niekedy sa uvádza aj počet strán toho článku, a samozrejme buď ISBN alebo link na internetový zdroj.

Zoznam použitej literatúry môže mať rôzne názvy, rôzne veľkosti písma a úpravu. Obvykle sa jednotlivé zdroje uvádzajú v abecednom poradí, niekedy sú číslované a niekedy spojené či inak rozdelené. V dobre spracovanej záverečnej práci sa nachádza aspoň 20 knižných zdrojov, 10 z internetu, dva-tri zákony a aspoň 5 zborníkov a odborných článkov.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu