Blog:

Záver a resumé záverečných prác

Už sme v našom blogu niekoľkokrát spomínali, že ako prvé, čo si čitateľ v rýchlosti v záverečnej práci prečíta, aby sa oboznámil s témou, je práve úvod a záver bakalárskej, diplomovej či rigoróznej práce. Obsahom záveru by malo byť preto najvýstižnejšie zhrnutie výsledkov záverečnej práce, pričom sa študent venuje naplneným cieľom, ktoré si naformuloval hneď v úvode. Jeho obsahom už nie sú nové poznatky, ale odpovede na otázky určené v cieľoch záverečnej práce. Záver teda úzko nadväzuje na úvod práce, pričom môže vysvetliť, ako ciele dosiahol a ako postupoval.

V praxi to teda znamená, že záver práce je len vlastné hodnotenie vlastného prínosu a vlastnými argumentami a návrhmi riešení využiteľnými v praxi v danom odbore. Ideálne je ak študent navrhne aj nový empirický a teoretický výskum, navrhne novú metódu alebo postupy výskumu a riešenia. Záver úzko súvisí a s výstupmi a myšlienkami z jadra práce, na ktoré študent postupne prichádzal. Vďaka nim vie správne argumentovať a odpovedať na konkrétne otázky z práce pri jej obhajobe, z čoho sa usudzuje študentov prístup a svedomitosť pri písaní záverečnej práce.

V závere práce môžeme uviesť a poukázať na nevyriešené problémy a zároveň uviesť svoje myšlienky a nápady na riešenie problematiky. Ak ide o bakalársku prácu je vhodné uviesť, ako by mohla byť práca rozšírená, ak by šlo o vypracovanie diplomovej práce, kde by študent mohol v práci a výskume pokračovať a bakalárska práca by bola uvedená ako podkladový zdroj. Do tejto časti sa už neuvádzajú doslovné citácie, ani myšlienky iných autorov. Nepoužívajú sa už ani grafy, tabuľky, obrázky ani poznámky pod čiarou. Taktiež jeho obsah nečleníme na podkapitoly, stačí pár odstavcov (3-6), ktoré v závislosti od náročnosti práce píšeme na 1-2 normostrany.

Resumé

Niektoré školy vyžadujú ako povinnú časť napísať aj resumé. Uvádza sa za záverom záverečnej práce. V podstate ide o stručný obsah alebo krátke zhrnutie záverov záverečnej práce. Obvykle sa píše v anglickom alebo nemeckom jazyku, prevažne sa však uprednostňuje anglický jazyk. Jeho rozsah býva krátky, pár odstavcov až 1 normostrana vlastného textu.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu