Blog:

Zahraničná mobilita študentov

Už niekoľko rokov sa snažia vysoké školy pre svojich študentov a zamestnancov vytvárať podmienky, ktoré im umožňujú štúdium v zahraničí formou výmenných pobytov. Mobilita študentov je žiadúca kvôli štúdiu a mobilita zamestnancov školy je kvôli výučbe a školeniam na zahraničnej vysokej škole, pričom naberajú množstvo vedomostí a skúseností. Takéto medzinárodné výmenné programy pomôžu študentom prekonávať nielen jazykové bariéry, ale spoznajú aj národné zvyklosti a tradície krajín. Najznámejším programom mobility študentov je ERASMUS+. V ponuke programov mobility sú aj program CEEPUS, Národný štipendijný program Slovenskej republiky, Akcia Rakúsko-Slovensko, Medzinárodný vyšehradský fond a ďalšie. Prihlásiť sa môže každý študent po skončení prvého ročníka I. stupňa štúdia. Dĺžka výmenného pobytu študenta v zahraničí podlieha podmienkam medzinárodného programu a trvá maximálne jeden akademický rok. Po návrate z výmenného pobytu a štúdia na zahraničnej škole môže študent podať žiadosť o uznanie predmetov zo štúdia na zahraničnej škole a na základe výsledkom mu budú predmety a kredity uznané.

ERASMUS+

Každá vysoká škola, ktorej záujmom je realizovať mobilitu študentov musí mať podpísanú dohodu s vysokoškolskou inštitúciou v zahraničí. Tieto dohody uzatvára fakultný Erasmus+ koordinátor, podpisuje ju dekan, prodekan alebo Erasmus+ inštitucionálny koordinátor.

Priebeh mobility študenta

Pred vycestovaním je potrebné podať prihlášku na výmennú zahraničnú mobilitu, ktorú študent dostane od príslušnej štipendijnej schémy, nadácie, programu alebo priamo zo zahraničnej školy alebo použije prihlášku na mobilitu Application Form for Exchange Student. Následne uzatvorí so slovenskou školou a školou v zahraničí zmluvu o obsahu štúdia, ktorej tlačivo podobne ako pri prihláške dostane od inštitúcií alebo použije Zmluvu o obsahu štúdia Learning Agreement for Exchange Student.

Pre nástup na zahraničnú vysokú školu je potrebné doložiť výpis výsledkov celého absolvovaného štúdia v anglickom jazyku, potvrdenie o úrovni znalosti cudzieho jazyka (certifikát alebo štátnica), potvrdenie o poistení počas pobytu v zahraničí a potvrdenie o prijatí na zahraničnú vysokú školu formou mobility, ktorý vystavuje zahraničná škola.

V priebehu štúdia v zahraničí je potrebné riešiť všetky zmeny, ak nejaké nastanú a nie sú dohodnuté v zmluve. Tie sa riešia cez koordinátorov mobility príslušnej školy do jedného mesiaca od príchodu na zahraničnú školu a každú zmenu potom schvaľuje jednak prijímacia škola, jednak garant štúdijného programu, vysoká škola alebo iná poverená osoba. Na zmenu je potrebné použiť tlačivo Changes in Learning Agreement. Potvrdenie o zmene je študentovi doručené do 15 dní od doručenia žiadosti.

Po skončení výmenného pobytu sa študent vráti na domovskú vysokú školu a môže riadne pokračovať v štúdiu. Vrelo preto študentom odporúčame využiť túto šancu, získať viac vedomostí, skúseností, jazykové znalosti a využiť ich neskôr pri budovaní kariéry.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu