Blog:

Úvod záverečnej práce

Úvod záverečnej práce je vstupným zdrojom informácií k téme záverečnej práce. Píše sa po skompletizovaní kapitol, po záverečnom hodnotení, kedy už vieme presne, v ktorej časti sme ktorý problém a akým spôsobom riešili, čo sme výskumom zistili a navrhli, ako by sme mohli dosiahnuť žiadúci stav riešenej problematiky. Obvykle sa píše v rozsahu jednej až troch strán. Jeho cieľom je v krátkosti a čo najvýstižnejšie informovať čitateľa, čo autor v práci rozoberá, akými metódami sa dopracoval k výsledkom práce a zároveň vyjadruje hypotézu–predpoklad riešenia problematiky. Každá príručka vysokej školy určuje povinné náležitosti a rozsah úvodu. Ten závisí od typu záverečnej práce a od náročnosti témy.

Autor v úvode musí zdôvodniť motiváciu k vypracovaniu danej témy, ako sa s ňou stotožňuje, poukazuje na aktuálnosť problému, ktorý v záverečnej práci skúma a rieši a zároveň poukazuje na to, aký bude mať jeho práca prínos v danom odbore z vedeckého a praktického hľadiska. Niektoré školy neuvádzajú ciele a metodiku práce ako samostatné kapitoly, preto požadujú od autorov, aby hlavný cieľ a čiastkové ciele rozpísali v úvode. K uvedeným cieľom je potrebné uviesť, akými metódami sa v k jednotlivým cieľom autor dopracoval.

Úvodný odsek by mal poukázať na súčasný stav spracovania problematiky a vymedziť hlavný problém, ktorý sa bude v práci riešiť. V ďalších odsekoch autor postupne vyjadruje hypotézu, stanovuje ciele a metodiku už podľa obsahu jednotlivých častí práce, teda popíše, čo je podstatou, cieľom a výsledkom teoretickej i praktickej časti práce alebo jej kapitol. To znamená, že štruktúra úvodu môže byť písaná po kapitolách alebo po častiach záverečnej práce.

V závere úvodu autor môže uviesť poďakovanie školiteľovi alebo osobe, vďaka ktorej zvládol po obsahovej i odbornej stránke záverečnú prácu. Zhrnie výsledky práce a poukáže na svoje návrhy riešenia problematiky. Úvod záverečnej práce môžeme považovať za kľúčový pri hodnotení práce školiteľom a komisiou či oponentom, keďže hľadajú kvalitu vo veľkom množstve prác. Po jeho prečítaní sa totiž rozhodujú, ktorá časť by ich mohla zaujímať pre prax.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu