Blog:

Náležitosti jadra záverečnej práce

Jadro záverečnej práce sa zvyčajne delí na 2-4 kapitoly, v závislosti od náročnosti témy a od smernice. Je potrebné, aby študent dodržiaval logický sled jednotlivých častí za sebou, aby bola práca jednoliata, aby sa od teórie dopracoval k výskumu, výsledkom výskumu a pomocou syntézy poznatkov z teórie a výskumu vybral hlavné ukazovatele problému a navrhol riešenia. Každá kapitola začína na novej strane. Mnoho smerníc uvádza, že celá záverečná práca sa píše v minulom čase, no stretávame sa aj s odlišnosťami, preto treba dbať na plnenie požiadaviek smernice konkrétnej školy.

Teoretická časť

Prvá kapitola obvykle obsahuje teoretické poznatky, ktoré študent spracováva z dostupnej odbornej literatúry. Zvyčajne ju delíme na niekoľko podkapitol, v ktorých vymedzíme teoretické východiská pomocou literatúry. Je potrebné vyjadriť a popísať súčasný stav riešenej problematiky, či už v našej krajine alebo v zahraničí pomocou definícií, charakteristík, analýzou jednotlivých pojmov úzko súvisiacich s témou. Na jednu stranu je vhodné použiť až 5 zdrojov citácií k danému problému. Každú citáciu je potom potrebné vysvetliť vo vzťahu k riešenej problematike a je to tiež priestor pre študenta, aby sa odborne vyjadril, využil doterajšie skúsenosti a poznatky zo štúdia. Do tejto kapitoly je vhodné zahrnúť aj metodológiu, ktorú bude študent v práci využívať. Na niektorých školách tvorí metodológia vlastnú kapitolu. Prvá kapitola býva v rozsahu jednej tretiny celej práce.

Praktická časť

Ďalšia kapitola sa zaoberá vlastným výskumom, analýzou a návrhom vlastných riešení problému. Svojim rozsahom môžu byť tieto časti samostatnými kapitolami, no často sú v poradí nazývané ako analýza, výskum, aplikácia, návrhy riešenia či diskusia alebo zhrnutie. Mali by mať rozsah dvoch tretín práce. Dôležité je odpovedať na otázky stanovené v úvode práce alebo v cieľoch záverečnej práce, a to je zvyčajne otázka: „ Čo chcete v záverečnej práci riešiť?“, „Akými metódami sa dopracujete k výsledkom?“, „Aký má význam pre spoločnosť vaša práca?“. Zároveň je treba nájsť riešenia pre stanovené hypotézy, ktoré študent vyjadrí v úvode práce. Keďže ide o odborno-vedeckú prácu, autor musí popísať metódy, akými sa výskum realizuje, akými metódami sa zbierajú dáta a informácie, akou technikou sa budú hodnotiť, čo je pre danú tému smerodajné a akou metódou bude študent výsledky hodnotiť. Výsledky práce môžu byť zhrnuté za každou analýzou ale taktiež v samostatnej kapitole Výsledky práce a diskusia.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu