Blog:

Metódy záverečnej práce od A po Z – časť II.

(Pokračovanie zoznamu výskumných metód)

Meranie - je to zisťovanie číselnej hodnoty meranej veličiny, ktoré môže byť priame vychádzajúce z definície danej veličiny alebo nepriame, ktoré vychádzajú zo vzťahov. Existuje množstvo foriem meraní ako absolútne, relatívne, dynamické, substitučné atď.

Metaanalýza - porovnáva výsledky veľkého počtu výskumov s rovnakou problematikou, pričom sumarizuje nezávislé výsledky.

Modelovanie - na základe hypotézy vytvorený systém, ktorý na určitom stupni vykazuje prvky iného systému.

Pokus - to isté čo experiment.

Pozorovanie - ide o objektívne, zámerné, cieľavedomé, plánovité a systematické pozorovanie. Jeho dôležitou vlastnosťou je presnosť a spoľahlivosť, pričom pozorované sú predovšetkým predmety, osoby, prostredie a ďalšie ciele výskumu.

Posudzovacie škály - sú to metódy, pomocou ktorých meriame a posudzujeme výsledky z výskumov (napr. dotazníkových), hodnoty javov alebo vlastností meriame na stupnici-škále hodnôt pričom výsledkom býva intenzita alebo frekvencia rôznych javov, vlastností alebo činností.

Prospektívna a retrospektívna metóda - ide o výskum z časového hľadiska, retrospektívny výskum vychádza z údajov v minulosti, prospektívna sa zaoberá faktami v aktuálnom čase.

Rešerš - je to metóda zvaná výťah, pomocou ktorého vieme z dokumentu alebo z výskumu vybrať to najpodstatnejšie z hľadiska formálnej úpravy a faktov, ktoré v rešerši zaznamenávame, považujeme ho aj za súpis dôležitých faktov.

Systémový prístup - metóda, ktorá skúma mechanizmy funkcií na subsystémových úrovniach, pričom sa sleduje vzťah funkcií nižších úrovní s vyššími subsystémami.

Syntéza - umožňuje sledovať vzťahy medzi faktami, charakter vzájomných súvislostí medzi nimi (analýza od celku k časti, syntéza od časti k celku), pričom ide o myšlienkový postup spájania vzťahov a súvislostí do jedného celku.

Škálovanie (ratting) – pomocou neho môžeme merať aj inak nemerateľné vlastnosti určitých javov tak, že posudzovanej vlastnosti sa prisúdi určitá kvantitatívna hodnota na stupnici-škále hodnôt. Základným kritériom je spôsob ich administrácie (numerické, grafické, štandardné, kumulatívne, s nútenou voľbou).

Štatistický výskum - výskum zozbieraných dát určitou metódou na základe ukazovateľov alebo premenných.

Test - je to metóda zisťovania kvality produktov a javov pomocou rôznych testovacích metód a testovacích prístrojov.

Zovšeobecňovanie (abstrahovanie) - vyčleňuje z niekoľkých názorov jeden najpodstatnejší a chápe sa ako všeobecne platný.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu