Blog:

Metódy záverečnej práce od A po Z – časť I.

V nasledujúcom zozname sa Vám pokúsime stručne vysvetliť jednotlivé formy vedeckých, logických, matematických, štatistických či empirických metód. Mnohé sa Vám totiž pri písaní záverečných prác určite zídu.

Algoritmus - je to postupnosť presne stanovených krokov na splnenie určitej úlohy za určitý stanovený čas.

Analýza - znamená výber najpodstatnejších faktov z množstva odborných informácií, na základe rozkladu celkov na časti a hľadá v nich súvislosti.

Analógia (podobnosť) - opiera sa porovnávanie a usudzuje sa na základe už známych súvislostí.

Abstrakcia - zjednocuje dva myšlienkové postupy a z nich vyčleňuje to najpodstatnejšie.

Axiomatizácia - axióma je základná, všeobecne platná veta a jej zavádzanie do určitého vedného odboru je axiomatizácia.

Deskripcia (popis) - metóda popisovania javu alebo postupu pri výskume.

Dedukcia - vychádza zo všeobecných predpokladov, vytvára všeobecné alebo čiastkové závery.

Dotazník - metóda sumarizácie množstva informácii z terénu alebo od cieľových skupín, väčšinou využíva výber konkrétnych otázok k danej problematike, na základe ktorých sa zovšeobecňuje určitý názor skupiny opýtaných.

Experiment - komplexná výskumná metóda, ktorou vyvoláme proces v relatívne presne kontrolovaných podmienkach, ktorý slúži na získavanie alebo overovanie skúseností, poznatkov, vedeckých teórií a hypotéz.

Hypotéza - vedecky zdôvodnený predpoklad, ktorý vieme dokázať pokusom.

Idealizácia - myšlienkové vytváranie ideálnych objektov, javov a postupov z výskumu.

Indukcia - slúži na vytváranie všeobecných vedeckých záverov z hodnotenia základných vedeckých dát (je opakom dedukcie).

Interview - ide o priamy kontakt s respondentom, ktorému sú kladené vopred prichystané otázky k danej téme, na základe nich skúmame a hodnotíme názory a postoje k problematike.

Kazuistika (prípadová štúdia) - patrí medzi výskumné metódy a zaoberá sa výskumom konkrétnych prípadov z praxe, napr. vznikom a priebehom ochorenia, organizačnou kultúrou vo vybranom podniku atď. Využíva pritom množstvo ďalších výskumných metód, ktoré potom zosumarizuje vo výskumnej správe.

Kvalitatívny výskum - je skúmanie javov, analyzovanie ich príčin, vzťahov a súvislostí na malom počte zástupcov cieľovej skupiny, pričom pomocou neho dokážeme získať informácie v relatívne krátkom čase jednak vo fáze predvýskumu alebo ako nástroj pre-testu.

Kvantitatívny výskum - ide o postup získavania presných údajov vyjadrených numericky, ktoré potom meriame za účelom zistenia rozsahu, frekvencie alebo intenzity skúmaných javov.

Komparácia (porovnávanie) - stanovenie zhody a odlišností medzi skúmanými predmetmi a javmi.

Konkretizácia - príklad je typickým znakom konkretizácie, to znamená, že vytyčuje v danej téme konkrétnu situáciu, ide o opak abstrakcie.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu