Blog:

Cieľ práce a metodológia

Takmer každá záverečná práca si vyžaduje zahrnúť do svojho obsahu aj kapitoly Cieľ práce a Metodika práce, ktoré môžu byť spojené aj oddelené. Podstatou týchto kapitol je stručne priblížiť čitateľovi hlavný cieľ práce a jej čiastkové ciele, teda stručne, jasne, výstižne a presne charakterizovať predmet riešenia problematiky a postupy spracovania záverečnej práce, teoretickej časti, výskumu i zhrnutiu výsledkov práce. Čiastkové ciele podmieňujú dosiahnutie hlavného cieľa a ide vlastne o postupnosť krokov, ktorými chceme cieľ práce naplniť. Je preto dôležité, aby sme jasne zadefinovali, čo je cieľom jednotlivých častí práce a v metodike sa potom venovali priblíženiu, akými metódami chceme tieto ciele (tak ako aj hlavný cieľ) dosiahnuť.

V metodike záverečnej práce sa postupuje podľa príručky, ale obvykle treba uviesť podrobnú charakteristiku objektu skúmania, jej dôležitosť a aktuálnosť, cieľ a hypotézu, od ktorej sa práca odvíja. Ďalej treba stručne uviesť pracovné postupy písania, to znamená, akou metódou je záverečná práca písaná. Nasleduje opis spôsobu získavania údajov a ich zdrojov, či už ide o dotazník, interview, štatistický výskum a ďalšie. V neposlednom rade treba uviesť použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov a použité štatistické metódy. Spolu tieto kapitoly môžu mať rozsah aj 3 strany. Jednotlivé časti sú oddelené nadpisom.

Čo to vlastne metóda a metodológia znamená?

Obvykle sa pod pojmom metóda rozumie postup, alebo opis, ako budeme výskum realizovať. Z množstva metód výskumu si študent pri písaní záverečných prác môže vybrať kvalitatívny alebo kvantitatívny výskum, pozorovanie, komparáciu-porovnávanie, dotazníky, interview, posudzovacie škály, experimenty...

V teoretickej časti záverečných prác môžeme využívať analýzu, indukciu a dedukciu, rešerše, v praktickej časti zase syntézu, komparáciu, dotazník, interview, štatistické a matematické metódy štatistiky (teória pravdepodobnosti, korelačná analýza, analýzy časových radov), matematickej a operačnej analýzy, zovšeobecňovanie abstrakciu a ďalšie.

Analýza znamená výber z množstva faktov pre nás tých najpodstatnejších a syntéza je presný opak, umožňuje sledovať vzťahy medzi faktami, charakter vzájomných súvislostí medzi nimi (analýza od celku k časti, syntéza od časti k celku). Indukcie slúžia na vytváranie všeobecných vedeckých záverov z hodnotenia základných vedeckých dát. Dedukcia zase vychádza zo všeobecných predpokladov, vytvára všeobecné alebo čiastkové závery.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu