Blog:

Ako zvládnuť prezentáciu s pomocou PowerPointu

Už na základnej škole sa môžeme stretnúť s požiadavkou tvorby nejakého projektu pomocou prezentácie v PowerPointe. No život na vysokých školách býva náročnejší, už sa od študenta očakáva, že to, čo má v prezentácií uvedené, dokáže náležite pútavo predniesť. Ide teda o naberanie praktických zručností jednak pre ďalšie povolanie a jednak pre doktorandské štúdium, kedy sa študent sám stáva pedagógom. Mnoho škôl vyžaduje obhajobu záverečných prác spracovanú práve pomocou prezentácie v PowerPointe a takisto personalisti požadujú, aby sa uchádzač o zamestnanie pomocou nej prezentoval a ukázal svoje komunikačné zručnosti. Sledujú tak jeho schopnosť zapamätávania, spôsob tvorby prezentácie a ďalšie vlastnosti, na základe nich posudzujú vhodnosť uchádzača na danú pozíciu.

Od špecifikácie témy a zadania, teda úlohy, ktorú má prezentácia spĺňať, záleží jej obsah, rozsah či tematické zameranie tak, aby rečník zaujal určitú cieľovú skupinu poslucháčov. Správnym členením, načasovaním a vyjadrovaním dnes dokážeme pútavo vysvetliť mnoho zložitých pojmov, procesov a vďaka vizualizácii dosiahneme lepšie zapamätávanie. Kedysi si rečníci pripravovali na prejav množstvo listov. Dnes s pomocou moderných technológií stačí svoj prejav stručne zhrnúť do určitej šablóny, kde v pár bodoch na každom slide-snímku rečník zachytáva najdôležitejšie informácie, o ktorých význame už samostatne rozpráva. Prezentáciu je možné nastaviť na automatické otáčanie snímkov za určitú dobu, preto je vhodné rečniť pri každom z nich rovnako dlho. Vďaka programovým možnostiam môžete svoju prezentáciu ozvláštniť o obrázky, tabuľky, vlastnú tvorbu, zvuky či animácie, ktoré váš prednes oživia a upútajú poslucháča. Vďaka prezentácii nezabudnete, kde ste prestali ak vás prerušia, môžete určitú časť preskočiť alebo sa k nejakej téme zase vrátiť.

Príprave prezentácie v PowerPointe je treba venovať dostatok času, každý snímok by mal byť logicky usporiadaný, jeho obsah si treba naštudovať a až je celá prezentácia hotová, je vhodné si stopnúť čas, koľko trvá. Ideálne je ak sa pri tom rečník nahráva, aby sa počul, aby vedel odstrániť nejaké nedostatky, aby správne artikuloval a dával dôraz na dôležité slová či definície. Prednes nemôže byť ukričaný, ale ani tichý a nevýrazný. Rečník by mal komunikovať ku poslucháčom, sledovať ich reakcie a na základe nich riadiť svoj prejav tak, aby zaujal a vyvolal pozitívny ohlas.

Najdôležitejšou úlohou prezentácie je osloviť cieľovú skupinu, vysvetliť, čo jej chceme prezentáciou povedať a akými výrazovými prostriedkami najlepšie upútať jej pozornosť tak, aby si čo najviac z prezentácie zapamätala.

Čo sa týka formálnej prípravy prezentácie je vhodné na začiatku stručne predstaviť seba a tému, ktorú sa chystáte prednášať. Nasledujúci slide by mal obsahovať najdôležitejšie body prezentácie. Potom ich treba postupne vysvetliť a v závere stručne zhrnúť najdôležitejšie informácie k téme. Nesmiete zabudnúť poďakovať za pozornosť a opýtať sa, či má niekto nejaké otázky či nejasnosti.

Ak neviete s PowerPointom pracovať, na internete je množstvo ukážok a návodov k jednotlivým verziám, ktoré vám dopomôžu hravo prácu s PowerPointom zvládnuť.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu