Blog:

Ako dodržať etiku písania záverečných prác

Všetky záverečné práce sú výsledkom práce študenta, ktorý svojou schopnosťou samostatného skúmania, analyzovania, spracovania výsledkov a vyjadrovaním dáva svojej práci značku originality, pod ktorú sa podpíše a zverejní ju pre verejnosť.

Preto musí svoje dielo vypracovať s ohľadom na pravidlá písania záverečných prác, s ohľadom na autorstvo iných autorov, ktorých cituje alebo parafrázuje, vyhnúť sa plagiátorstvu či kompilácii a dodržiavať publikačnú etiku.

Plagiátorstvo je používanie definícií a charakteristík pojmov, tabuliek či obrázkov iných autorov, parafrázovanie myšlienok iných tak, že sa v práci neuvedie odkiaľ tieto informácie sú, z akého zdroja pochádzajú a tento údaj nie je uvedený ako citácia v záverečnej práci či diele autora. Takýmto spôsobom sa vytvorí plagiát, ktorým študent porušuje nielen etické pravidlá ale aj autorský zákon, čoho následkom môže byť trestné stíhanie za podvod.

Na druhej strane je treba dávať pozor na to, aby sa v práci príliš neuvádzali len citácie či parafrázy, aj keď sú správne uvádzané ich zdroje. Išlo by tak o kompilát. Je dôležité definície či postoje autorov analyzovať a vyjadriť svoj názor na riešenú problematiku. Získané informácie z dostupných odborných zdrojov treba spracovať v teoretickej časti tak, aby mali vypovednú hodnotu aj v praktickej časti, aby sa autor o ne pri výskume opieral a aby vedecká práca bola podložená na vedeckých poznatkoch.

Pokiaľ však niekoho citujeme nemal by rozsah citácie presiahnuť 200 slov. Ak niekoho dielo necitujeme ani neparafrázujeme, len si niečo prečítame a vieme to do práce zahrnúť, treba takéto dielo uviesť aspoň v zozname použitej literatúry. Neodporúča sa citovať a využívať poznatky zo záverečných prác starších študentov.

Pri tvorbe záverečných prác treba využívať aktuálne zdroje informácií, využívať publikácie svojich pedagógov a ich odporúčanej literatúry.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu