Blog:

Výsledky práce a diskusia

Výsledky práce a diskusia sú najvýznamnejšími časťami záverečnej práce, v ktorých autor prezentuje vlastný výskum, analýzy, výsledky, návrhy a riešenia problematiky, ktorej sa záverečná práca venuje. Môžu sa členiť do dvoch alebo viacerých kapitol, čo závisí od obsahu alebo rozhodnutia konzultanta. V konečnom dôsledku sa týmto kapitolám dáva priestor 30-40% z obsahu celej záverečnej práce. Pomocou výsledkov a diskusie môže autor vysvetliť poznatky z výskumu, navrhnúť vhodné riešenia problematiky, konfrontovať svoje názory s výsledkami iných autorov a prezentovať skúsenosť či poznanie zo štúdia.

Čo vlastne výsledky práce obsahujú?

Výsledky záverečnej práce bývajú usporiadané prehľadne podľa riešenia problému/výskumu ku ktorému autor dospel, treba ich logicky vysvetliť a popísať či zhodnotiť. Pre lepšiu prehľadnosť je vhodné podať výsledky pomocou tabuliek, grafov, schém alebo obrázkov, ktoré majú výpovednú hodnotu k riešenej problematike a k nim v logickom slede uviesť vysvetlenia. Je preto pre čitateľa možné na základe vizualizácie jednoduchšie pozorovať vývoj alebo pomer jednotlivých ukazovateľov. K tomu môže autor využívať množstvo štatistických údajov a poukázať na metódy, akými autor k výsledkom v záverečnej práci dospel. Vhodnou interpretáciou tak môžu byť vysvetlené mnohé analýzy, rozbory, opisy, identifikácie a podstata hľadania riešení problematiky. Obvykle sa rozsah tejto kapitoly pohybuje v rozmedzí 15 až 20 strán (každá téma individuálne).

Diskusia nasleduje po výskume a jeho výsledkoch. Považujeme ju za kľúčovú kapitolu alebo súčasť záverečnej práce, preto si na nej treba dať veľmi záležať. Keďže ide o diskusiu, autor v nej diskutuje, či sú jeho výsledky v súlade so zisteniami z výskumov. Predstavujeme v nej opatrenia a návrhy na zlepšenie situácie alebo problému. V krátkosti zhodnotíme výsledky analýz, zhodnotíme tiež, či sa potvrdila alebo vyvrátila hypotéza vyjadrená v úvode práce, poukážeme na rozdiely a rozpory s predošlými analýzami a výsledkami z výskumov a potom sa venujeme konkrétnym návrhom riešení problému.

Ide o praktické výstupy použiteľné v praxi, buď zo všeobecného hľadiska, alebo na konkrétnom prípade namodelujeme situáciu a prípadné riešenie. Je potrebné uviesť za akých podmienok a s akými obmedzeniami sa môžu tieto návrhy zavádzať do praxe. Taktiež treba uviesť odporúčania a vybrať z vhodných alternatív riešení jedno najefektívnejšie alebo najlepšie pre tú konkrétnu situáciu, podnik, stratégiu atď. Nesmieme zabúdať na porovnanie s inými prípadmi aby výsledok práce bol podložený adekvátnymi poznatkami a argumentáciou k zlepšeniu danej riešenej problematiky. Obvykle sa píše na 5 až 10 strán.

 


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu