Rigorózne práce

Podľa znenia zákona o vysokých školách môžu absolventi magisterských študijných programov, ktorí získali akademický titul "magister", vykonať v tej istej oblasti štúdia štátnu rigoróznu skúšku, súčasťou ktorej je tiež obhajoba rigoróznej práce. Podanie prihlášky a zloženie rigoróznej skúšky býva na väčšine vysokých škôl spoplatnené. V cene tohto poplatku je tiež možnosť užívania zariadení a informačných technológií potrebných na prípravu k tejto skúške, všetko samozrejme podľa pravidiel tej či onej vysokej školy.

Vlastnú rigoróznu skúšku potom upravuje každá univerzita a fakulta vlastným vnútorným predpisom, kde sa dajú nájsť bližšie a detailnejšie podmienky tohto osobitného typu štúdia. Rigorózne konanie, niekedy nazývané rigorozum, je teda väčšinou platené, pretože ide vlastne o nadstavbu predchádzajúceho pregraduálního stupňa vysokoškolského štúdia. Pôvod výrazu rigorozum je tiež zaujímavý. Výraz rigorozum (rigorózna) pochádza z latinčiny a prekladá sa ako prísny, precízny či presný. Tieto výrazy pomerne presne vystihujú charakter a rysy nielen rigoróznej práce, ale tiež celého procesu skúšky. Absolvent, rovnako ako u diplomovej či bakalárskej práce, pracuje pod vedením školiteľa a spracováva dopredu schválenú tému.

Rigorózna práca, jej tvorba a následná obhajoba je súčasťou štátnej rigoróznej skúšky, ktorú musí študent úspešne absolvovať. Po jej úspešnom zvládnutí mu je udelený malý doktorát. Ide napríklad o tituly JUDr. - Doktor práv, PhDr. - Doktor filozofie, RNDr. - Doktor prírodných vied, ThDr. - Doktor teológie evanjelickej a husitskej, alebo ThLic. pre odbor katolíckej teológie. Tieto tituly sa uvádzajú pred menom a v skratke.

Rigoróznu prácu tvorí absolvent pregraduálneho vysokoškolského programu v schválenom študijnom odbore, kde je možnosť zloženia rigoróznej skúšky. Nie vo všetkých odboroch môžete malý doktorát získať. Veľa študentov vychádza pri spracovaní rigoróznej práce zo svojej úspešne obhájenej a veľmi dobre hodnotenej diplomovej práce. Vo výnimočných prípadoch, ak je diplomová práca veľmi kvalitne spracovaná, môže byť uznaná dokonca za prácu rigoróznu. Z uvedeného vyplýva, že rigorózna práca je akýsi medzistupeň medzi pregraduálnym a postgraduálnym stupňom vysokoškolského štúdia. Nároky na spracovanie rigoróznej práce sú vyššie ako u diplomovej práce s tým, že zvyčajne býva kladený silný dôraz na prácu so zahraničnou literatúrou. Tiež je od absolventa očakávané vysoko kvalitné výskumné šetrenie.

Tu si môžete online objednať podklady pre: rigoróznej práce.


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu