Bakalárske práce, bakalárky

Všetky súčasné vysoké školy považujú bakalársku prácu za absolútne neoddeliteľnú formálnu, právnu aj faktickú podmienku pre úspešné ukončenie prvého štádia pregraduálneho stupňa vysokoškolského štúdia. Správne vytvorenie takej študentskej práce je celkom náročný a dlhý proces. Vyžaduje zanietenie a motiváciu pre danú tému, ktorá by mala korešpodnovať so študentovými znalosťami, z oblasti ktorej téma pochádza. Po vybraní tej správnej témy nasleduje zber dostupných odborných podkladov, ich štúdium, samostatná tvorba textu prezentujúca vlastné názory a postoje k danej téme/problematike. Celý proces končí obhajobou práce pred skúšobnou komisiou.

Bakalárska práca je zvyčajne členená do niekoľkých častí či dielov, ktoré sú samozrejme logicky a vzájomne prepojené. Ide o úvod, teoretickú časť, praktickú, alebo analytickú či aplikačnú časť a záver. Nesmie chýbať zoznam literatúry a všetkých použitých zdrojov, z ktorých bolo pri tvorbe textu študentom čerpané. Študent môže na konci celej bakalárskej práce uviesť prílohovú časť, kde sú umiestnené všetky nadrozmerné informácie, ktoré sú pre riešenie problematiky dôležité ale ich veľkosť by v práci pôsobila rušivo. Ide hlavne o grafy, tabuľky, iné rozsiahle textové útvary a ďalšie materiály súvisiace s danou témou. Formálna úprava je takmer totožná, ako u vyššie popísanej absolventskej práce. Formálne úpravy textu sú vždy určené v smernici danej vysokej školy.

Podklady pre bakalárky objednávajte tu: online objednávka.

Vypracujeme Vám originálne a kvalitné podklady pre bakalárske práce z týchto i ďalších odborov:

 • Andragogika
 • Regionálne štúdiá
 • Aplikovaná informatika
 • Biológia
 • Ekonomika a management
 • Európske štúdia
 • Financie a účtovníctvo
 • História
 • Hospodárska politika
 • Informačné technológie
 • Informatika
 • Marketingová komunikácia
 • Medzinárodné vzťahy a medzinárodný obchod
 • Všeobecná teória a dejiny umenia a kultúry
 • Bankovníctvo
 • Ošetrovateľstvo
 • Podniková ekonomika a management
 • Politológia
 • Právo v podnikaní
 • Prevádzka a ekonomika
 • Psychológia
 • Regionálny rozvoj a správa
 • Sociálna práca
 • Športový management
 • Verejná ekonomika a správa
 • Verejná správa a regionálny rozvoj
 • Vychovávateľstvo
 • Zdravotne sociálnej starostlivosti

Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu