Absolventská práca

Absolventská práca je záverečnou prácou študenta vyššej odbornej školy, kde dokazuje, že zvládol teoretické poznatky v rámci štúdia a dokáže ich uplatniť v praxi. Svojou štruktúrou, obsahom, rozsahom a formálnou stránkou ju možno porovnať s bakalárskou prácou.

Absolventská práca býva klasicky rozčlenená do úvodu, teoretickej časti, analyticko-praktickej časti, končí záverom a samozrejme zoznamom literatúry. Rozsah práce je rôzny v závislosti od zadaní školy, obvykle v rozmedzí cca 30 - 40 normostrán. Treba poznamenať, že pokiaľ je odovzdaný menší či naopak väčší rozsah textu ako bolo zadané, často sa to považuje za nesplnenie zadania. Študent pri písaní absolventskej práce sleduje stanovený jasný cieľ, ktorého by sa mal pri spracovávaní textu držať. Súčasťou hodnotenia práce býva formálna aj estetická stránka dokumentu. Práce musia mať všetky povinné náležitosti dané väčšinou smernicou školy, najčastejšie sú to titulná strana, čestné vyhlásenie o autorstve textu, poďakovanie vedúcemu práce, motto práce, automaticky vygenerovaný obsah, delenie dokumentu do oddielov, správne nastavené okraje, správny typ a veľkosť písma, správne riadkovanie, odsadenie textu zľava, členenie do kapitol, číslovanie strán, zarovnanie do bloku atď. Celý dokument je potom vhodné zviazať do tvrdých, najlepšie čiernych dosiek formátu A4 so zlatými či striebornými nápismi. Na doskách najčastejšie nájdeme názov školy, meno autora, typ práce a rok odovzdania práce.

Tu si môžete objednať podklady pre: absolventskej práce.


Klientská sekcia

Anonymná objednávka

a komunikácia so spracovateľom Po prihlásení sa do klientskej sekcie môžete v detaile objednávky komunikovať priamo so spracovateľom Vašej objednávky. Formou chatu jednoducho pošlete pripomienky, otázky, prílohy, všetko obojstranne anonymne. Tu môžete poslať aj otázky priamo administrátorovi.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

Referencie

Zistite, čo si o nás myslia naši klienti

Napísať vlastnú referenciu